สถิติคนเข้าเวป

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

 กะระณียะเมตตะสุตตัง | พระสูตรว่าด้วยการเจริญเมตตา ใช้สวดเพื่อให้เทวดารักใคร่ |

 • กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ
 • สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานี
 • สันตุสสะโก จะ สุภะโร จะ อัปปะกิจโจ จะ สัลละหุกะวุตติ
 • สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ
 • นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร กิญจิ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง
 • สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
 • เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา
 • ทีฆา วา เย มะหันตา วา มัชฌิมา รัสสะกา อะณุกะถูลา
 • ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร
 • ภูตา วา สัมภะเวสี วา สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา
 • นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ นาติมัญเญถะ กัตถะจิ นัง กิญจิ
 • พยาโรสะนา ปะฏิฆะสัญญา นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ
 • มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
 • เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
 • เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
 • อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
 • ติฎฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
 • เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
 • ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีสะวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
 • กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ
 - กุลบุตรผู้ฉลาด พึงกระทำกิจที่พระอริยเจ้าผู้บรรลุแล้วซึ่งพระนิพพานอันเป็นที่สงบระงับได้กระทำแล้ว 
 - กุลบุตรนั้งพึงเป็นผู้องอาจ ซื่อตรงและประพฤติตรงดี เป็นผู้ที่ว่าง่ายสอนง่าย อ่อนโยน ไม่มีมานะอันยิ่ง 
- เป็นผู้สันโดษยินดีในสิ่งที่ตนมีอยู่ เป็นผู้เลี้ยงง่าย เป็นผู้มีกิจธุระน้อย เป็นผู้ประพฤติทำให้กายและจิตเบา
 - มีตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันสงบนิ่ง มีปัญญาฆ่ากิเลส เป็นผู้ไม่คะนอง กาย วาจา ใจ และไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย 
 -ไม่พึงกระทำกรรมที่ท่านผู้รู้ทั้งหลายติเตียน ผู้อื่นว่าทำแล้วไม่ดี 
 - พึงแผ่เมตตาจิตว่า ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงเป็นผู้มีสุข มีจิตเกาะพระนิพพานแดนอันพ้นจากภัยทั้งหลาย และจงเป็นผู้ทำตนให้ถึงความสุขทุกเมื่อเถิด 
 -ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดโดยไม่มีเหลือ ทั้งที่มีตัณหาเครื่องทำใจให้สะดุ้งอยู่ และผู้มั่นคงคือไม่มีตัณหาแล้ว ทั้งที่มีกายยาว ใหญ่ปานกลาง หรือกายสั้น หรือผอม อ้วน เป็นผู้ที่เราเห็นแล้วก็ดี ไม่ได้เห็นก็ดี อยู่ในที่ไกลหรือในที่ไม่ไกล ทั้งที่เกิดมาในโลกนี้แล้ว และที่ยังกำลังแสวงหาภพเป็นที่เกิดอยู่ดี จงเป็นเป็นผู้ทำตนให้ถึงความสุขเถิด 
 - สัตว์อื่นอย่าพึงรังแกข่มเหงสัตว์อื่น อย่าพึงดูหมิ่นใครในที่ใด ๆ เลย 
 - ไม่ควรปรารถนาให้กันและกันมีความทุกข์ เพราะความกริ้วโกรธ และเพราะความเคียดแค้นกันเลย 
 - มารดาย่อมตามรักษาบุตรคนเดียวผู้เกิดในตน ด้วยชีวิต ฉันใด 
 - กุลบุตรพึงเจริญเมตตาจิตในใจไม่มีประมาณ ในสัตว์ทั้งปวงทั้งหลายแม้ฉันนั้น 
 - บุคคลพึงเจริญเมตตาให้มีในใจไม่มีประมาณ ไปในโลกทั้งสิ้น 
 - ทั้งเบื้องบน เบื้องต่ำ เบื้องขวาง การเจริญเมตตาจิตนี้เป็นธรรมอันไม่แคบ ไม่มีเวร ไม่มีศัตรู 
 - ผู้เจริญเมตตาจิตนั้น จะยืนอยู่ก็ดี เดินไปก็ดี นั่งอยู่ก็ดี นอนอยู่ก็ดี เป็นผู้ปราศจากความง่วงเพียงใด 
 - ก็สามารถตั้งสติไว้ได้เพียงนั้น บัณฑิตทั้งหลายกล่าวถึงกิริยาอย่างนี้ว่า เป็นการเจริญพรหมวิหารในศาสนานี้ 
 - บุคคลผู้ที่มีเมตตา ไม่เข้าถึงความเห็นผิด เป็นผู้มีศีล ถึงพร้อมแล้วด้วยความเห็นคือปัญญา 
 - นำความหมกมุ่นในกามทั้งหลายออกได้แล้ว ย่อมไม่เข้าถึงความเข้าไปนอนในครรภ์เพื่อเกิดอีกโดยแท้แลฯ 

ผม อ.จิรัฏฐ์  มีนะนันทน์ ได้นำพระคาถา กะระณียะเมตตะสุตตัง มาฝากครับ พระคาถากะระณียะเมตตะสุตตัง เป็นพระคาถาที่นับว่าสุดยอดพระคาถาในการสวดเพื่อเจริญเมตตาให้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาปกป้องคุ้มครอง เทวดารักใคร่ ว่ากันว่าให้สวดก่อนก่อนนอน โดยเฉพาะให้สวดตอนเที่ยงคืนยิ่งมีความเข้มข้นของพระคาถามาก ถ้าสวดได้ถึงหรือคนสัมผัสได้จะมีเทวดามาร่วมอนุโมทนาให้พร โดยเฉพาะถ้ามีการสวดควบคู่กับบทการทำบุญที่เสริมให้เฉพาะบุคคลที่แต่ละคน (บางคนมีเงินล้านมาแล้ว บางคนมีโชคเรื่องการงานมาแล้วได้เลื่อนตำแหน่งงาน 
สนใจโทรปรึกษาได้ครับ ) พิเศษสนใจตรวจดวงชะตากับผมจะได้รับสูตรเสริมดวงชะตาพลิกชีวิตให้ได้ความสำเร็จระดับเงินแสนเงินล้านได้ครับ 
                              ไพ่ยิปซีรามอินทรา 
                        อ.จิรัฏฐ์ มีนะนันทน์  0800658254  
รายได้ส่วนหนึ่งจากการพยากรณ์จะนำไปสร้างพระอุโบสถที่วัดคลองช้าง  และสร้างเจดีย์แก้วที่จ.เลย สนใจร่วมตรวจสอบดวงชะตาสร้างบุญด้วยกันติดต่อได้ที่เบอร์ 0800658254 อ.จิรัฏฐ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น